geliver Geliver logo geliver

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

 

 

GELİVER BİLİŞİM YAZILIM LOJİSTİK TİCARET PAZARLAMA DANIŞMANLIK ARGE ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Geliver Bilişim Yazılım Lojistik Ticaret Pazarlama Ar-Ge Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

İşlenen Kişisel Verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerin İşlenme Sebepleri

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Finansal Bilgiler
 4. Müşteri İşlem Bilgileri

 

 1. Kullanıcı hesabının oluşturulması
 2. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Talep / Şikayetlerin Takibi
 4. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 6. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. İşlem Güvenliği Bilgileri

 

 1. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 2. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 5. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Müşteri İşlem Bilgileri

 

 1. Reklam / Kampanya / Promosyon /Anket /Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Açık rızanın varlığı halinde

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kargo/posta gönderisinin taraflarına ve ilgililerine, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, alt taşıyıcılar, acenteler, işletmeciler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; BTK, MASAK, UBAK, Emniyet Müdürlüğü gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, entegrasyon sistemleri, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla, çağrı merkezi, başvuru formu, e-posta, çerezler ile sizlerden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve Taahhütler 

Şirketimiz, 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, 

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve 

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Web-sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@geliver.io Adresinden e-posta aracılığıyla veya Muradiye Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknokent Blok No:22 45140 Yunusemre/ Manisa adresinden posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.